เลขทะเบียน => 1กญ 4843 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชำเนียง เสร็จแล้ว