เลขทะเบียน => กงธ 231 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ภานุวัฒน์ เสร็จแล้ว