เลขทะเบียน => บต 1431 ปท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สัมภาส เสร็จแล้ว