เลขทะเบียน => กบท 82 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สงคราม เสร็จแล้ว