เลขทะเบียน => กค 3337 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมชาย เสร็จแล้ว