เลขทะเบียน => 1กง 8637 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รุ่งรัตน์ เสร็จแล้ว