เลขทะเบียน => 1กฆ 63 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นงค์นุช เสร็จแล้ว