เลขทะเบียน => 1กฌ 1423 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สงคราม เสร็จแล้ว