เลขทะเบียน => กยพ 764 สบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
หนูนันท์ เสร็จแล้ว