เลขทะเบียน => 1กง 3331 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำรี เสร็จแล้ว