เลขทะเบียน => นข 2957 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประทีป เสร็จแล้ว