เลขทะเบียน => นข 2009 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณัฏฐจิณณ์ เสร็จแล้ว