เลขทะเบียน => 1กค 4260 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นงลักค์ เสร็จแล้ว