เลขทะเบียน => 1กฆ 5218 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รจนา เสร็จแล้ว