เลขทะเบียน => นข 4957 สพ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ปรีชา(ผอกิจสุพัฒน) เสร็จแล้ว