เลขทะเบียน => กมธ 511 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณฐมน เสร็จแล้ว