เลขทะเบียน => 1กฆ 5202 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นฤมล เสร็จแล้ว