เลขทะเบียน => 1กฉ 2917 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทวี เสร็จแล้ว