เลขทะเบียน => กบต 255 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เจตน์ เสร็จแล้ว