เลขทะเบียน => ถจ 3220 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อังคณา อยู่ระหว่างการดำเนินงาน