เลขทะเบียน => 1กช 9950 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ธนัญชัย เสร็จแล้ว