เลขทะเบียน => 9กส 3050 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิชาญ นุชเจริญ โอนให้ เสร็จแล้ว