เลขทะเบียน => 1กฉ 7778 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน นันทพร เสร็จแล้ว