เลขทะเบียน => กมธ 509 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรินภร(น้อย แต้มสันเทียะ) เสร็จแล้ว