เลขทะเบียน => กตบ 217 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
พวงรัตน์ เสร็จแล้ว