เลขทะเบียน => 1กง 6075 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อินทิรา เสร็จแล้ว