เลขทะเบียน => บธ 5275 ลพ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรกร อยู่ระหว่างการดำเนินงาน