เลขทะเบียน => กพย 388 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ทองใบ เสร็จแล้ว