เลขทะเบียน => กจ 1100 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วรกร เสร็จแล้ว