เลขทะเบียน => บธ 8370 รย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมพร เสร็จแล้ว