เลขทะเบียน => กบง 76 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เจริญ เสร็จแล้ว