เลขทะเบียน => ศล 4871 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุญส่ง เสร็จแล้ว