เลขทะเบียน => 1กฉ 4364 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน ทองดี เสร็จแล้ว