เลขทะเบียน => 6กฉ 5578 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ชยาภิวัฒน์ เสร็จแล้ว