เลขทะเบียน => ตค 902 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แก้วรวย เสร็จแล้ว