เลขทะเบียน => กพษ 326 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณัฐชนก เสร็จแล้ว