เลขทะเบียน => 1กฉ 961 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุจิตรา เสร็จแล้ว