เลขทะเบียน => 1กฉ 6025 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน เอกราช เสร็จแล้ว