เลขทะเบียน => จบต 948 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำเนียง เสร็จแล้ว