เลขทะเบียน => 1กฒ 3788 พล
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ดันสกฤต เสร็จแล้ว