เลขทะเบียน => ตค 1773 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สงค์ เสร็จแล้ว