เลขทะเบียน => กบว 494 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิรัตน์ เสร็จแล้ว