เลขทะเบียน => กนพ 535 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เข็มพร เสร็จแล้ว