เลขทะเบียน => กบล 56 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ผ่องศรี เสร็จแล้ว