เลขทะเบียน => ถย 3230 กท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สังวาลย์ เสร็จแล้ว