เลขทะเบียน => จขย 390 ชบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
นภาพร เสร็จแล้ว