เลขทะเบียน => 1กฆ 1168 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุรศักดิ์ เสร็จแล้ว