เลขทะเบียน => 1กฌ 1533 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมปอง เสร็จแล้ว