เลขทะเบียน => กธต 47 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
บุุญมี เสร็จแล้ว