เลขทะเบียน => 1กฉ 6655 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน สมศักิ์ เสร็จแล้ว